Nasze cele w pracy pedagogicznej

Cele, które są dla nas szczególnie ważne:

 • wspieranie rozwoju;
 • samodzielność;
 • odpowiedzialność;
 • wrażliwość na innych;
 • kontakt z innymi;
 • zachowania społeczne;
 • wrażliwość na świat;
 • samoświadomość;
 • umiejętność krytyki;
 • przygotowywanie do szkoły i zdobywanie wiedzy;
 • kreatywność;
 • współpraca z rodzicami.

Co robimy, aby cele te osiągnąć?
Wspieranie rozwoju:

 • takie organizujemy otoczenie, aby dzieci mogły realizować swoje cele;
 • tworzymy klimat do realizacji własnych potrzeb przez dzieci;
 • pomagamy dzieciom w takich sytuacjach, kiedy nie potrafią sobie same poradzić.

Samodzielność:

 • nie wyręczamy, zachęcamy do samodzielnego działania, podejmowania samodzielnych decyzji np. gdy same planowały i organizowały imieniny Św. Mikołaja;
 • wspieramy w samodzielnym pokonywaniu trudności,

Odpowiedzialność:

 • dajemy możliwość spotkania się dziecka z konsekwencjami swoich decyzji i działań,

Wrażliwość na innych:

 • pokazujemy co dzieje się z innymi ludźmi, gdy są krzywdzeni,
 • mówimy o swoich uczuciach i zachęcamy dzieci by robiły to samo,
 • uczymy je rozpoznawać uczucia, potrzeby swoje i innych osób, np. pomaganie innym gdy tego potrzebują,
 • słuchamy dzieci i rozmawiamy z nimi.

Kontakt z innymi i umiejętność komunikowania się:

 • uczymy dzieci jasnego formułowania komunikatów i sami staramy się takie dawać,
 • pokazujemy różne sposoby rozwiązywania problemów,
 • gdy przychodzą ze skargami proponujemy żeby porozmawiali o tym najpierw ze sobą;

Wrażliwość na świat:

 • dostarczamy wiele różnych bodźców (muzycznych, plastycznych, rozwijających zmysły), stymulując w ten sposób ich rozwój;
 • kiedy się czymś zachwycają towarzyszymy im i dajemy tyle czasu ile potrzebują

Zachowania społeczne:

 • uczymy akceptowania potrzeb innych, np. pokazując te potrzeby i proponując różne rozwiązania;
 • ustalamy wspólnie reguły i dbamy o ich przestrzeganie;
 • stwarzamy sytuacje do przejmowania i odgrywania różnych ról społecznych;
 •  namawiamy, by pomagali innym ludziom;
 • zwracamy się do nich aby pomagali też nam.

Samoświadomość:

 • nazywamy uczucia dzieci i swoje;
 • zachęcamy do wyrażania tego co czują;
 •  dużo rozmawiamy na temat własnego ciała;
 • pomagamy dzieciom w odkrywaniu ich własnych możliwości;
 • rozmawiamy o ich prawach;
 • dajemy im możliwość tworzenia własnych praw.

Umiejętność krytyki:

 • uczymy wyrabiania i wyrażania własnych poglądów,
 • uczymy mówić „nie”;
 • pozwalamy na wybór zadania zgodnie z własnymi upodobaniami.

Zdobywanie wiedzy:

 • organizujemy różnorodne zajęcia;
 • realizujemy zajęcia przewidziane programem;
 • czytamy książki;
 • organizujemy wyjścia do kina, na lekcje muzealne, itp.;
 • organizujemy różnorodne zabawy.

Kreatywność:

 • dostarczamy różnorodnych materiałów;
 • stosujemy nowe metody pracy;
 • dajemy wolność w realizacji własnych pomysłów;
 • dostarczamy zabawki i materiały rozbudzające pomysłowość i twórczość dzieci;
 • tworzymy okazję do fantazjowania.

Komentarze są zamknięte.

Komentarze
Galeria