Zasady

Rekrutacja do na rok szkolny 2017/2018

Na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy zostały opublikowane zasady i harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.

Poniżej udostępniamy dokumenty, z którymi warto się zapoznać przed przystąpieniem do rekrutacji. W tym roku rekrutacja rusza 29 marca.

W naszym przedszkolu odbędą się dni otwarte – o terminach będziemy informować.

1. Harmonogram rekrutacji.

2. Zasady rekrutacji.

3. Kryteria, które uprawniają do dodatkowych punktów przy rekrutacji oraz sposób ich udokumentowania. WAŻNE! – punkty nieudokumentowane zgodnie z zasadami nie będą przyznawana!

4. Szczegóły wyliczania kryterium dochodowego.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2016/2017

Biuro Edukacji m.st. Warszawy opublikowało na swojej stronie zasady dotyczące tegorocznej rekrutacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zbliżającej się rekrutacji. Harmonogram można też pobrać tutaj.

Najbliższym etapem rekrutacji jest potwierdzenie przez rodziców dziecka woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w następnym roku.

Rejestracja wniosków o przyjęcie od nowego roku otwiera się 1 marca.

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2015/2016 rusza dnia 9 marca 2015 r.Zasady, kryteria oraz konieczne dokumenty je poświadczające są szczegółowo opisane na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Spotkania informacyjne w naszym przedszkolu odbędą się w dniach:

 • 6 marca o godzinie 18.00 
 • 16 marca o godzinie 17.00

Tak, jak w poprzednich latach, wnioski należy wypełnić w internecie po zalogowaniu się na stronie https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl. Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu może pobrać odpowiedni wniosek w biurze przedszkola.

Wypełniony i podpisany wniosek przez oboje rodziców/opiekunów należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru razem z dokumentami poświadczającymi zaznaczone kryteria. Bardzo prosimy o szczególną uważność w tym względzie! Kryteria niepoświadczone zgodnie z przepisami nie zostaną uznane przez komisję rekrutacyjną!

Dzieci z orzeczeniem również należy zarejestrować w systemie internetowym na takich samych zasadach, jak dzieci bez orzeczeń. Rodziców, którzy chcą zapisać niepełnosprawne dziecko do naszego przedszkola, prosimy o umówienie się dyrektorem lub wicedyrektorem na spotkanie między 9 marca a 9 kwietnia!

Poniżej zamieszczamy część dokumentów pobranych ze strony Biura Edukacji.

Zasady rekrutacji na rok 2015/2015 - część 1 i część 2.

Kryteria oraz dokumenty je poświadczające w roku szkolnym 2015/2016

Harmonogram rekrutacji na rok 2015/2016.

W tym roku Rada m.st. Warszawy wprowadziła nowe kryterium na podstawie dochodów na członka rodziny. Szczegóły tutaj.

Organizacja edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2014/2015

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w:
 • publicznych przedszkolach samorządowych – prowadzonych przez m.st. Warszawę,
 • publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty,
 • niepublicznych przedszkolach,
 • oddziałach przedszkolnych w publicznych samorządowych szkołach podstawowych
  -prowadzonych przez m.st. Warszawę,
 • oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inne podmioty,
 • oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych,
 • innych formach wychowania przedszkolnego.

Edukacją w przedszkolach samorządowych i oddziałach  przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych objęte są dzieci trzy-cztero-pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczęły nauki w klasie pierwszej.

Dzieci sześcioletnie urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. mogą kontynuować edukację przedszkolną w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
lub zgodnie z decyzją rodziców rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2009 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy pięć lat.

Wszystkie dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, urodzone w II połowie 2008 roku, które będą realizowały przygotowanie przedszkolne mają zapewnione miejsca w przedszkolach lub  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.  Za zapewnienie miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym odpowiedzialny jest burmistrz dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka. W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych do przyjęcia do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole niż liczba przygotowanych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 będzie  prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z ustalonymi z dyrektorami przedszkoli/szkół zasadami
i kryteriami prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w terminach określonych w harmonogramie.
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/5541_harmonogram-rekrutacji-do-samorzadowych

Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy LXXV/1936/2014 z dnia 30 stycznia 2014  r.
w sprawie w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2014/2015 dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do wszystkich przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.

Komentarze
  Galeria