Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Statut zawiera cele i zadania działalności przedszkola, z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami.Przedszkole pełni funkcje wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci w wieku 3- 6 lat oraz realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności podstawie  powszechnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Organizacja pracy przedszkola:

  • Przedszkole pracuje w godzinach od 7.30 do 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  • Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 80.
  • W przedszkolu funkcjonują 4 grupy integracyjne zróżnicowane wiekowo.
  • W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści do pracy indywidualnej z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami zgodnie z ich potrzebami i arkuszem organizacyjnym przedszkola w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

Opłaty za pobyt w przedszkolu:

Świadczenia udzielane przez przedszkole są:

  • Nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nieodpłatne świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmują czas 6 godzin pomiędzy godziną 9.00 a 15.00.
  • Od 1.09.2017 r. zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy, godziny wykraczające poza czas realizacji podstawy wychowania przedszkolnego są nieodpłatne.

Stawka za całodniowe żywienie w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 8,00 zł.

  1. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej oraz warunki uzyskania zwolnień opisane są w Regulaminie korzystania ze stołówki w Przedszkolu Integracyjnym nr 247, który stanowi załącznik nr 6 do statutu.
  2. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności. Opłata za pierwszy dzień nieobecności jest zwracana lub odliczana, jeżeli rodzic (opiekun prawny) poinformuje przedszkole o nieobecności dziecka do godziny 9:00 pierwszego dnia nieobecności dziecka.
  3. Opłaty za żywienie dziecka w Przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych przez Przedszkole na początku każdego miesiąca, najpóźniej do 10 dnia tego miesiąca.
Komentarze
Galeria