Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola
 2. Zespół pedagogiczny
 3. Rada Rodziców

Dyrektor przedszkola – kompetencje:

 1. Dyrektor przedszkola powoływany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
 3. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli.
 4. Przewodniczy Zespołowi Pedagogicznemu i realizuje jego uchwały oraz współpracuje z Radą Rodziców.
 5. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w budżecie przedszkola.
 6. Aktami prawnymi wydawanymi przez Dyrektora są zarządzenia.

Zespół pedagogiczny – kompetencje:

 1. Zespół Pedagogiczny jest jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Przewodniczącym Zespołu jest Dyrektor Przedszkola. W skład Zespołu Pedagogicznego wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 2. Do kompetencji Zespołu Pedagogicznego należy:
  1. przygotowanie statutu przedszkola,
  2. zatwierdzanie statutu przedszkola,
  3. wprowadzanie zmian do statutu,
  4. tworzenie i zatwierdzanie programu rozwoju przedszkola,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,
  6. uchwalanie Regulaminów,
 3. Zespół Pedagogiczny opiniuje:
  1. organizację pracy przedszkola,
  2. przyjęcia lub skreślenie dziecka z przedszkola w trakcie roku szkolnego
  3. projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia,
  4. plany i ewaluację pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
  5. wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
  6. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

  Rada Rodziców – kompetencje

Do kompetencji Rady Rodziców należy m.in.:

 1. opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację;
 2. opiniowanie, na wniosek dyrektora przedszkola, pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego;
 3. występowania z wnioskiem do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

Napisz komentarz

*

Komentarze
Galeria