Struktura organizacyjna

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa projekt organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja poprzedniego roku szkolnego. Projekt organizacyjny zatwierdza organ prowadzący. W projekcie organizacji przedszkola określa się:

 • czas pracy placówki w ciągu roku,
 • liczbę dzieci przyjętych do przedszkola na dany rok szkolny z wyszczególnieniem grup wiekowych,
 • liczbę oraz dane pracowników,
 • liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 • czas pracy poszczególnych oddziałów,
 • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków organu prowadzącego,
 • rodzaj planowanych zajęć dodatkowych

I. Nauczyciele

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział integracyjny złożony z dzieci z różnych grup wiekowych. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 20 dzieci, w tym 15 miejsc przeznaczonych jest dla dzieci zdrowych, a 5 dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Zasady rekrutacji zarówno dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia, jak i dla pozostałych dzieci określają odrębne przepisy oraz statut przedszkola.

2. W przedszkolu mogą być utworzone oddziały 5-godzinne dla dzieci objętych bezpłatnym nauczaniem i wychowaniem w zakresie podstawy programowej.

3. Dla każdego oddziału przedszkolnego Dyrektor przydziela 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 1 nauczyciela wspomagającego. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności w miarę możliwości przydziela się przynajmniej jednego nauczyciela prowadzącego oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia przedszkola ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny, oczekiwań rodziców oraz wskazań dotyczących realizacji podstawy programowej.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

6. W celu zapewnienia należytej opieki dla dzieci przedszkole prowadzi zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci zdrowych i integracyjnych: zajęcia logopedyczne, muzykoterapia, rehabilitacja, integracja sensoryczna.

7. Etaty nauczycielskie: 21,18 etatów

 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego: 10 etatów
 • Nauczyciel wspomagający: 5 etatów
 • Nauczyciel pedagog specjalny: 0,82 etatu
 • Nauczyciel psycholog: 1,5 etatu (w tym zniżka godzin dyrektora 0,77 etatu)
 • Nauczyciel rehabilitant: 0,66 etatu
 • Nauczyciel terapeuta SI: 1 etat
 • Nauczyciel logopeda: 1,2 etatu
 • Nauczyciel muzykoterapeuta: 1 etat (zniżka godzin wicedyrektora 0,46 etatu)
8. Zajęcia dodatkowe – 0,63 etatu:
 • muzyka – o,21 etatu – 1 godzina tygodniowo na grupę
 • jęz. angielski – 0,21 etatu – 1 godzina tygodniowo na grupę
 • ceramika i arteterapia – 0,21 etatu – 1 godzina tygodniowo na grupę

II. Obsługa

W skład struktury organizacyjnej przedszkola wchodzi tzw. obsługa.

Zadania obsługi to zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu oraz zapewnienie żywienia.

Dzieciom przebywającym w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie przedszkole zapewnia 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

Etaty obsługi: 10,75 etatu:

 • Blok kuchenny2,5 etatu
 • Pomoc nauczyciela dzieci niepełnosprawnych: 1 etat
 • Pomoc nauczyciela: 0,75 etatu
 • Woźna: – 4,75 etaty
 • Robotnik do prac ciężkich – 1,75 etatu.

III. Administracja

W skład struktury organizacyjnej przedszkola wchodzi pion ekonomiczno-administracyjny, którego zadania wiążą się z obsługą finansową jednostki. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest plan dochodów i wydatków ustalany na podstawie przepisów o finansach publicznych.

Etaty administracji: 1,5 etatu:

 • Kierownik Gospodarczy: 1 etat
 • Sekretarka: 0,5 etatu
Komentarze
Galeria