Status prawny

Dyrektor – Blanka Adamczuk

Kierownik Gospodarczy – Grażyna Kabacińska

Organ prowadzący:
Miasto Stołeczne Warszawa, a w nim Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz. 01-627 Warszawa, ul. Słowackiego 6/8. Tel.: 22 560 12 64. E-mail: oswiata@zoliborz.org.pl

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Warszawie. 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32.
Tel. centrala 22 551 24 00.

Przedszkole Integracyjne nr 247 jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

 1. Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2003r. nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami);
  • Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. nr 120, poz. 526 i 527);
  • Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2003r. nr 11, poz.114);
  • Rozporządzenia MENiS z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podsta­wy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012.977 z późniejszymi zmianami);
  • Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki do­kumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opie­kuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002r. nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami);
  • Rozporządzenia MENiS z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004r. nr 25, poz. 220);
  • Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicz­nych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001r. nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami);
  • Statutu Przedszkola
  • Aktu założycielskiego (Uchwała 55/VII Rady Dzielnicy Gminy Warszawa Żoliborz z dnia 22 listopada 1990r.)

   Sposób finansowania:

Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi politykę finansową zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Działalność przedszkola finansowana jest przez Miasto stołeczne Warszawę.

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zasady uzyskania zwolnień ustala się zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz bieżącą uchwałą Rady m. st. Warszawy.  Od 1 września 2017 r. opieka przedszkolna jest bezpłatna.
 3. Rodzice dzieci zapisanych do przedszkola opłacają żywienie dzieci w przedszkolu, tzw. wsad do garnka. W roku szkolnym 2016/2017 opłata za całodniowe żywienie dziecka (trzy posiłki) wynosi 8,00 zł.

Statut Przedszkola Integracyjnego nr 247 z dnia 21.11.2017 r.:

Statut obowiązujący do 20.11.2017 r.

 

 

 

Komentarze
Galeria