Przedmiot działalności

Do zadań przedszkola w szczególności należy:

 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym pod opieką przedszkola;
 • dbałość o przyjazną atmosferę oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu przez dzieci dobrych relacji międzyludzkich;
 • rozwijanie samodzielności dzieci i poszanowanie ich indywidualności;
 • uczenie dzieci przestrzegania reguł grupowych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci i dorosłych oraz możliwość współdziałania;
 • kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów w poczuciu odpowiedzialności za konsekwencje oraz wrażliwości na potrzeby innych osób;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci, wynikającej ze świadomości nabywanych kompetencji oraz przynależności do grup społecznych (np. rodziny, grupy przedszkolnej);
 • podejmowanie działań nakierowanych na społeczną integrację środowiska lokalnego, zwłaszcza dzieci, ich rodziców i pracowników przedszkola;
 • wychowanie w duchu poszanowania wartości, których źródłem jest rodzina i wspólnota społeczna;
 • tworzenie właściwych warunków do podtrzymywania i rozwijania tożsamości narodowej i językowej dzieci;
 • tworzenie właściwych warunków do podtrzymania tożsamości etnicznej i religijnej dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych, w których dziecko rozwija swój potencjał intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny;
 • promowanie zasad ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej adekwatnie do ich potrzeb rozwojowych;
 • zapewnienie właściwej opieki i edukacji dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • wyrównywanie szans rozwojowych dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 • współdziałanie z rodzicami w procesie wychowawczym i edukacyjnym;
 • współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami, których działanie jest nakierowane na wspieranie dziecka i rodziny.

Zadania przedszkola są realizowane przez dyrektora, kadrę pedagogiczną oraz pracowników niepedagogicznych we współpracy z rodzicami dzieci i instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny

Komentarze
Galeria