Przedmiot działalności

Przedszkole realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

 1. wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. buduje system wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęca do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postaw patriotycznych;
 10. zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Przedszkolem tworzy środowisko opiekuńcze i edukacyjne dla dzieci zdrowych i dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych.
Wszystkie grupy mają charakter integracyjny, czyli obejmują opieką także dzieci niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną).

Integracja według nas to:

 • wspólne przebywanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz doświadczanie przez nie różnych sytuacji społecznych (zabawy, zajęcia, konflikty, przyjaźnie, itp.)
 • stworzenie takich warunków, żeby każde dziecko miało szansę do najpełniejszego rozwoju w miarę swoich możliwości.

Istotnym elementem funkcjonowania przedszkola jest współpraca z rodzicami. Jej celem jest dążenie do stworzenia środowiska przyjaznego dziecku i jego rodzicom.

Komentarze
  Galeria