Kompetencje

 1. Przedszkole realizuje cele w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego wprowadzone przez MEN stosownym rozporządzeniem.
 2. Przedszkole realizuje program autorski Przedszkola Integracyjnego nr 247 zatwierdzony w trybie przewidzianym przepisami prawa oraz inne programy wychowania przedszkolnego przyjęte uchwałą Zespołu Pedagogicznego po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
 3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w Statucie, w Koncepcji Pracy Przedszkola Integracyjnego 247 będącym programem rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
 4. W ramach kompetencji przedszkola jako placówki oświatowej jest realizacja celu wychowania przedszkolnego, jakim jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez:
 • zapewnienie dzieciom właściwych warunków zabawy, nauki, wychowania i opieki;
 • umożliwienie odkrywania własnych możliwości oraz właściwości otaczającego świata dzięki gromadzeniu i wymianie z innymi osobami doświadczeń;
 • rozwijanie umiejętności harmonijnego funkcjonowania w grupie społecznej;
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Dokumenty wystawiane przez przedszkole:

 1. Opinie dotyczące poszczególnych dzieci, wystawiane przez wychowawcę lub nauczycieli specjalistów.
 2. Diagnozy gotowości szkolnej – wystawiana dzieciom kończących roczne przygotowanie do nauki szkolnej.

 

 

Komentarze
  Galeria