Kompetencje

  1. Przedszkole realizuje cele w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego wprowadzone przez MEN stosownym rozporządzeniem.
  2. Przedszkole realizuje program autorski Przedszkola Integracyjnego nr 247 zatwierdzony w trybie przewidzianym przepisami prawa oraz inne programy wychowania przedszkolnego przyjęte uchwałą Zespołu Pedagogicznego po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
  3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w Koncepcji Pracy Przedszkola Integracyjnego 247 będącym programem rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
  4. W ramach kompetencji przedszkola jako placówki oświatowej jest przygotowanie dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do edukacji szkolnej, ocena oraz wydawanie odpowiednich dokumentów poświadczających gotowość szkolną.

Dokumenty wystawiane przez przedszkole:

  1. Opinie dotyczące poszczególnych dzieci, wystawiane przez wychowawcę lub nauczycieli specjalistów.
  2. Diagnozy gotowości szkolnej – wystawiana dzieciom kończących roczne przygotowanie do nauki szkolnej.

 

 

Komentarze
    Galeria