Ewidencje i rejestry

Zakres i sposób dokonywania ewidencji i prowadzenia rejestrów określa Instrukcja kancelaryjna Przedszkola Integracyjnego nr 247 oraz Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Przedszkola Integracyjnego nr 247.

W przedszkolu prowadzi się rejestry i ewidencje:

  • Rejestr zarządzeń dyrektora,
  • Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej,
  • Rejestr skarg i wniosków,
  • Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
  • Rejestr gotowości szkolnych.
  • Ewidencja osób upoważnionych do odbioru dzieci z przedszkola
  • Ewidencja dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne,

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Dokumenty archiwalne są udostępniane przez upoważnionych pracowników na terenie przedszkola osobom zainteresowanym  na ich wniosek.

Ewidencje i rejestry są udostępniane powołanym do tego celu organom kontrolującym w zakresie określonym w przepisach prawa.

Komentarze
Galeria